Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Mừng Chúa giáng-sanh

                                            Mừng Chúa giáng-sanh 
Sáng 30:13 Tôi lấy làm vui-mừng dường bao! Dân-số Ký 23:21 Đức Chúa Trời, ở cùng người, Trong Y-sơ-ra-ên có tiếng reo-mừng của vua. Phục  32:43 Hỡi các nước! Hãy vui-mừng với dân Ngài, Các-quan-xét 5:10 Hỡi các người cỡi con lừa bạch, ngồi trên khảm, Đi bộ trên đường cái, khá hát mừng! 1 Sa-mu-ên 4:5-6 tiếng vui-mừng lớn, đến đỗi đất phải rúng-động. Tiếng reo mừng lớn kia có nghĩa chi! Xuất 19:11 vì ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ giáng-lâm, Giăng 1:1,4 là Đức Chúa Trời đã trở nên xác-thịt, ở giữa chúng ta. Thi-thiên 90:17 Nguyện Chúa, là Đức Chúa Trời giáng trên chúng tôi; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống.   Giăng 18:37 Nầy, vì sao ta đã sanh ra và vì sao ta đã giáng-thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Ê-sai 7:14 Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên. Nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Mi-chê:5 Đấng Mê-si sanh ra và trị-vì, gốc-tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Ê-sai 9 Đấng Mê-si sẽ cai-trị. Ê-sai 12:4-6 Hãy xưng danh Ngài là tôn-trọng ! Hãy ca-tụng Ngài, nên phô cho thế-gian đều biết ! Hỡi dân-cư, hãy kêu lên to tiếng ! Vì Đấng Thánh là tôn-trọng giữa ngươi. Giăng 1:41 Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ). Lu-ca 2:10-11 Là sự vui-mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cưu-thế, là Christ, là Chúa. Khải-huyền 22:20 Đức Chúa Jêsus đến! Ê-sai 53:4-6,12 gánh sự buồn-bực của chúng ta, làm cho tội-lỗi của chúng ta đều chất trên người. Và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Ê-sai 52:15 thì cũng vậy người sẽ vảy-rửa nhiều dân, và các vua ngậm miệng lại vì người; vì họ sẽ thấy đều chưa ai nói cho mình, và sẽ hiểu-biết đều mình chưa hề nghe. Ê-sai 54 Vinh-quang của Giê-ru-sa-lem mới, khi Đấng Mê-si trị-vì. Ê-sai 9 Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta. 
                                                                                      Là Đấng Mê-si. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét