Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Cơ-nghiệp

                                                                   Cơ-nghiệp

   Xuất Ê-díp-tô Ký 15:17  Hỡi Đức Giê-hô-va! Ngài đưa dân ấy vào, và lập nơi núi cơ-nghiệp Ngài, Tức là chốn Ngài đã sắm-sẵn, để làm nơi ở của Ngài, Hỡi Chúa! là đền thánh mà tay Ngài đã lập. 2 Ti-mô-thê 3:16-17 Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, được trọn-vẹn và sắm-sẵn để làm mọi việc lành. Rô-ma 1:2 là Tin-lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên-tri Ngài mà hứa trong Kinh-thánh, Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:4 Môi-se đã ban một luật-pháp cho chúng tôi, Là cơ nghiệp của hội chúng Gia-cốp. Giăng 1:17 Vì luật-pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus-Christ mà đến. Gióp 27:13 Và cơ-nghiệp nhận-lãnh từ Đấng Toàn-năng: Thi-thiên 47:4 Ngài chọn cơ-nghiệp cho chúng tôi, Là sự vinh-hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu-mến. Hê-bơ-rơ 11:20 Bởi đức-tin, Y-sác chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những sự hầu đến. Rô-ma 9:4-5 tức là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh-hiển, lời giao-ước, luật-pháp, sự thờ-phượng và lời hứa; là dân sanh hạ bởi các tổ-phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi-khen đời đời. Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:9 Đức Giê-hô-va là cơ-nghiệp của người y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời  đã phán, Xuất Ê-díp-tô Ký 34:9 và chúng tôi làm cơ-nghiệp Chúa. 1 Các Vua 8:51 vì dân vốn là cơ-nghiệp của Chúa, mà Chúa đã đem ra khỏi lò sắt. Ê-phê-sô 1:7-14 Ấy là trong Đấng Christ, mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn-thật, là đạo Tin-lành về sự cứu-rỗi, Đấng ấy làm của-cầm về cơ-nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được. Cô-lô-se 1:12 Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ-nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Cô-lô-se 3:24 vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ-nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. 1 Phi-e-rơ 1:8-9  Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu-mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui-mừng lắm một cách không xiết kể và vinh-hiển: nhận được phần thưởng về đức-tin anh em, là sự cứu-rỗi linh-hồn mình.  Giăng 20:29 Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà tin! Khải-huyền 21:7 Kẻ nào thắng sẽ được cơ-nghiệp.

                                          là phần thưởng. 

Zing Blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét