Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Cơ-nghiệp

                                                                   Cơ-nghiệp

   Xuất Ê-díp-tô Ký 15:17  Hỡi Đức Giê-hô-va! Ngài đưa dân ấy vào, và lập nơi núi cơ-nghiệp Ngài, Tức là chốn Ngài đã sắm-sẵn, để làm nơi ở của Ngài, Hỡi Chúa! là đền thánh mà tay Ngài đã lập. 2 Ti-mô-thê 3:16-17 Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, được trọn-vẹn và sắm-sẵn để làm mọi việc lành. Rô-ma 1:2 là Tin-lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên-tri Ngài mà hứa trong Kinh-thánh, Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:4 Môi-se đã ban một luật-pháp cho chúng tôi, Là cơ nghiệp của hội chúng Gia-cốp. Giăng 1:17 Vì luật-pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus-Christ mà đến. Gióp 27:13 Và cơ-nghiệp nhận-lãnh từ Đấng Toàn-năng: Thi-thiên 47:4 Ngài chọn cơ-nghiệp cho chúng tôi, Là sự vinh-hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu-mến. Hê-bơ-rơ 11:20 Bởi đức-tin, Y-sác chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những sự hầu đến. Rô-ma 9:4-5 tức là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh-hiển, lời giao-ước, luật-pháp, sự thờ-phượng và lời hứa; là dân sanh hạ bởi các tổ-phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi-khen đời đời. Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:9 Đức Giê-hô-va là cơ-nghiệp của người y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời  đã phán, Xuất Ê-díp-tô Ký 34:9 và chúng tôi làm cơ-nghiệp Chúa. 1 Các Vua 8:51 vì dân vốn là cơ-nghiệp của Chúa, mà Chúa đã đem ra khỏi lò sắt. Ê-phê-sô 1:7-14 Ấy là trong Đấng Christ, mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn-thật, là đạo Tin-lành về sự cứu-rỗi, Đấng ấy làm của-cầm về cơ-nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được. Cô-lô-se 1:12 Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ-nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Cô-lô-se 3:24 vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ-nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. 1 Phi-e-rơ 1:8-9  Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu-mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui-mừng lắm một cách không xiết kể và vinh-hiển: nhận được phần thưởng về đức-tin anh em, là sự cứu-rỗi linh-hồn mình.  Giăng 20:29 Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà tin! Khải-huyền 21:7 Kẻ nào thắng sẽ được cơ-nghiệp.

                                          là phần thưởng. 

Zing Blog

Mừng Chúa giáng-sanh

                                            Mừng Chúa giáng-sanh 
Sáng 30:13 Tôi lấy làm vui-mừng dường bao! Dân-số Ký 23:21 Đức Chúa Trời, ở cùng người, Trong Y-sơ-ra-ên có tiếng reo-mừng của vua. Phục  32:43 Hỡi các nước! Hãy vui-mừng với dân Ngài, Các-quan-xét 5:10 Hỡi các người cỡi con lừa bạch, ngồi trên khảm, Đi bộ trên đường cái, khá hát mừng! 1 Sa-mu-ên 4:5-6 tiếng vui-mừng lớn, đến đỗi đất phải rúng-động. Tiếng reo mừng lớn kia có nghĩa chi! Xuất 19:11 vì ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ giáng-lâm, Giăng 1:1,4 là Đức Chúa Trời đã trở nên xác-thịt, ở giữa chúng ta. Thi-thiên 90:17 Nguyện Chúa, là Đức Chúa Trời giáng trên chúng tôi; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống.   Giăng 18:37 Nầy, vì sao ta đã sanh ra và vì sao ta đã giáng-thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Ê-sai 7:14 Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên. Nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Mi-chê:5 Đấng Mê-si sanh ra và trị-vì, gốc-tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Ê-sai 9 Đấng Mê-si sẽ cai-trị. Ê-sai 12:4-6 Hãy xưng danh Ngài là tôn-trọng ! Hãy ca-tụng Ngài, nên phô cho thế-gian đều biết ! Hỡi dân-cư, hãy kêu lên to tiếng ! Vì Đấng Thánh là tôn-trọng giữa ngươi. Giăng 1:41 Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ). Lu-ca 2:10-11 Là sự vui-mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cưu-thế, là Christ, là Chúa. Khải-huyền 22:20 Đức Chúa Jêsus đến! Ê-sai 53:4-6,12 gánh sự buồn-bực của chúng ta, làm cho tội-lỗi của chúng ta đều chất trên người. Và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Ê-sai 52:15 thì cũng vậy người sẽ vảy-rửa nhiều dân, và các vua ngậm miệng lại vì người; vì họ sẽ thấy đều chưa ai nói cho mình, và sẽ hiểu-biết đều mình chưa hề nghe. Ê-sai 54 Vinh-quang của Giê-ru-sa-lem mới, khi Đấng Mê-si trị-vì. Ê-sai 9 Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta. 
                                                                                      Là Đấng Mê-si.